Pravne informacije

Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI PUTNIČKE AGENCIJE BC CRUISING D.O.O. (“Izjava”)

Putnička agencija BC Cruising d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način BC Cruising d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.
Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

1. TKO SU VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?
Pravni termin “voditelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pravni termin “izvršitelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
BC Cruising d.o.o. u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu BC Cruising d.o.o. s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.
Određeni osobni podaci su agenciji BC Cruising d.o.o.nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke agenciji BC Cruising d.o.o., isto možete odbiti, no tada BC Cruising d.o.o.možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

2. KOJE OSOBNE PODATKE BC CRUISING D.O.O. PRIKUPLJA?
U svom poslovanju, BC Cruising d.o.o. može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:
• Ime i prezime;
• Dob/datum rođenja;
• Adresa;
• Kontakt podaci (adresa e-pošte i broj (mobilnog) telefona);
• Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;
• Broj, datum i mjesto izdavanja vize;
• Vlastoručni potpis;
• Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;

3. KAKO BC CRUISING D.O.O. PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?
BC Cruising d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina:
• Izravno od Vas
• Neizravno:
◦ od sub-agenata s kojima poslujemo, ili
◦ od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. društva koja organiziraju putovanja za svoje zaposlenike)

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
BC Cruising d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
Svrhe u koje BC Cruising d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:
• Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;
• Informiranje o proizvodima i uslugama agencije BC Cruising d.o.o.;
• Izvršavanje zakonskih obveza agencije BC Cruising d.o.o.;
Za pojedine prethodno navedene svrhe, BC Cruising d.o.o. vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.
U određenim slučajevima BC Cruising d.o.o. može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:
• Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;
• Poštovanje pravnih obveza agencije BC Cruising d.o.o.;
• Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
• Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti agencije BC Cruising d.o.o.;
• Potrebe legitimnih interesa BC Cruising d.o.o. ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA
BC Cruising d.o.o. ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, BC Cruising d.o.o. u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:
• Brodari, avio prijevoznici, autobusni prijevoznici
• Ugostiteljski objekti;
• Smještajni objekti;
• Druge putničke ili turističke agencije;
• Osiguravatelji;
• Banke;
Kako bi se ostvarile navedene svrhe, BC Cruising d.o.o. također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:
• Druge putničke ili turističke agencije;
• Društva koja za BC Cruising d.o.o. obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);
Dodatno, BC Cruising d.o.o. može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela BC Cruising d.o.o. (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?
Uzimajući u obzir djelatnost BC Cruising d.o.o. koja obuhvaća pružanje usluga putničke agencije, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka).
Međutim, BC Cruising d.o.o. osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.
Agencija BC Cruising d.o.o. ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?
U odnosu na Vaše osobne podatke koje BC Cruising d.o.o. prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:
• Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke BC Cruising d.o.o. posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
• Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima BC Cruising d.o.o raspolaže istiniti, točni i ažurni;
• Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje agencija BC Cruising d.o.o. obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
• Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
• Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
• Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka BC Cruising d.o.o. ili nadležnom nadzornom tijelu;
• Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.
Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici BC Cruising d.o.o.

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
U svakom trenutku možete BC Cruising d.o.o. uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.
Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa agencije BC Cruising d.o.o., nakon čega BC Cruising d.o.o. više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

9. KOLIKO DUGO BC CRUISING D.O.O.ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?
BC Cruising d.o.o. čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i agencije BC Cruising d.o.o., ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. BC Cruising d.o.o. neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI BC CRUISING D.O.O.?
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane BC Cruising d.o.o., možete nas kontaktirati putem pošte ili e-pošte na:
• BC Cruising d.o.o.
Trg Ivana Koblera 2
HR–51 000 Rijeka
• Službenik za zaštitu podataka u agenciji BC Cruising d.o.o.:
e-pošta: info@krstarenja-anamarija.hr
Tel.: 051/500-515

11. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
BC Cruising d.o.o. redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na ovom mjestu.
U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.